Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.

Jag förstår Läs mer om cookies

Search-an-explanation

Search-a-patent vill gärna hjälpa dig med att hantera immateriella rättigheter. Search-an-explanation förklarar de fackuttryck och vokabulär som används inom IP branschen så att du enklare kan ta till dig sådant som annars kan vara svårt att förstå innebörden av. Om du vill ha ytterligare information så ring oss gärna på 08 559 255 75 så förklarar vi gärna vidare.

AIPPI

AIPPI Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, en internationell non-profit organisation som hanterar forskning om och formulering av riktlinjer och lagar rörande patent, varumärken, copyright, design, namn m m. Organisationen har sitt säte i Schweiz.

Brand equity

Varumärkesvärde. Det bokförda värdet av ett varumärke. Återfinns i ett företags balansräkning.

Bruksmönster

Bruksmönster Bruksmönster eller designpatent finns inte i Sverige. Fungerar som ett mycket förenklat patent på de marknader det finns. Skyddet är inte i paritet med patentskydd.

©

Copyrightsymbol som innebär att den som publicerar material märkt med © har rätt att bestämma om och i vilken omfattning materialet får kopieras och göras tillgängligt för andra.

Counterfeiting

Piratkopiering. Förfalskning, när någon utan medgivande från rättighetsinnehavaren kopierar produkter och varor eller snyltar på andras rättigheter

Designera

Länder man anger i Europapatentansökningar, internationella patentansökningar (PCT), internationella mönsteransökningar och i internationella varumärkesansökningar där man avser att göra sin rättighet giltig.

Domännamn

Specifik adress på internet, t ex search-a-patent.se

EG-mönster

Ett mönsterskydd, designskydd, som kan täcka hela EU. Registreringsmyndigheten, OHIM, är belägen i Alicante, Spanien.

EG-varumärke

Ett varumärkesskydd som kan täcka hela EU. Registreringsmyndigheten, OHIM, är belägen i Alicante, Spanien.

EPC

European Patent Convention, Europapatentkonventionen. En konvention om patent till vilken Sverige är ansluten sedan 1978. Innebörden i EPC är att patentansökningsförfarandet har harmoniserats inom konventionen och underlättats inom de 32 länder i Europa som idag är anslutna till konventionen.

EPO

European Patent Office, Europeiska Patentverket. En patentansökan relaterad till EPC, europapatentkonventionen, gällande patent i flera länder i Europa kan lämnas in till EPO (med kontor i München, Haag och Berlin) eller via nationella patentverk (Patent och registreringsverket PRV i Sverige).

EQE-examen

Europapatentombud Ett patentombud som avlagt EQE-examen, European Qualifying Examination, inför EPO. Endast den som har klarat examen får kalla sig europapatentombud och får agera inför Europeiska Patentverket EPO.

European Patent Convention

European Patent Convention, Europapatent konventionen. En konvention om patent till vilken Sverige är ansluten sedan 1978. Innebörden i EPC är att patentansökningsförfarandet har harmoniserats inom konventionen och underlättats inom de 32 länder i Europa som idag är anslutna till konventionen.

Europapatentkonventionen

European Patent Convention, Europapatentkonventionen. En konvention om patent till vilken Sverige är ansluten sedan 1978. Innebörden i EPC är att patentansökningsförfarandet har harmoniserats inom konventionen och underlättats inom de 32 länder i Europa som idag är anslutna till konventionen.

Europeiska Patentverket

European Patent Office, Europeiska Patentverket. En patentansökan relaterad till EPC, europapatentkonventionen, gällande patent i flera länder i Europa kan lämnas in till EPO (med kontor i München, Haag och Berlin) eller via nationella patentverk (Patent och registreringsverket PRV i Sverige).

Europapatentombud

Ett patentombud som avlagt EQE-examen, European Qualifying Examination, inför EPO. Endast den som har klarat examen får kalla sig europapatentombud och får agera inför Europeiska Patentverket EPO.

Fackmannen

Kunskap som den genomsnittlige fackmannen förväntas inneha inom det område som hans patentansökan omfattar.

Firma

En ”benämning under vilken näringsidkare driver sin verksamhet”. Vanliga former för firma är aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma.

Förnyelser

Periodisk avgift som måste erläggas med vissa intervaller för att upprätthålla rättigheter som patent, mönster, varumärke eller domännamn ska upprätthålla. Patent årligen, mönster vart femte år, varumärke vart tionde år och domännamn varje år. Det kan finnas undantag från detta.

Förundersökning

En analys av vilka rättigheter som redan finns och vad de skyddar, som utförs innan en ansökan lämnas in. För patent klarläggs teknikens ståndpunkt, för varumärken vad som finns registrerat. En undersökning man kan göra för att skaffa sig kunskap om vilka patent, mönster eller varumärken som finns. Man kan då undvika att begå intrång i andras rättigheter. Undersökningen vad gäller patent ger besked om teknikens ståndpunkt.

Genomsnittlige fackmannen

Se Fackman ovan.

Immaterialrätt

Omfattar bl a följande: patent, varumärke, mönster, upphovsrätt och firma.

Industriellt rättsskydd

Omfattar patent, varumärken och mönster.

Intrång

När någon medvetet eller omedvetet utnyttjar eller använder sig av någon annans rättighet.

Licens

Ett avtal med annan part där rätten till en idé, design eller ett kännetecken avtalas på ett sådant sätt att avtalsparten utan att äga idéskyddet, varumärket eller designen får rätten att nyttja densamma under avtalade villkor.

Madridprotokollet

Internationell konvention för varumärken.

Mönster

Mönster eller designskydd är ett formgivningsskydd för produkter och ornament.

Nyhet

För att en uppfinning och ett mönster ska kunna få skydd måste den ha nyhet, den får inte tidigare vara känd. Har uppfinningen offentliggjorts på t ex en mässa, blivit publicerad eller på annat sätt kommit till allmänhetens kännedom kan patent normalt inte beviljas.

Nyhetsgranskning

En granskning av om berörd uppfinning har nyhet jämfört med vad som är hittills känt, teknikens ståndpunkt.

Nyhetsundersökning

En analys av vad som finns patenterat inom ett visst tekniskt område, av vem och var dessa patent är giltiga.

OHIM

Office for Harmonization in the Internal Market. Den myndighet som handlägger och beviljar EG-varumärken och EG-mönster. OHIM är beläget i Alicante, Spanien.

OHIM-ombud

Ett varumärkes- eller mönsterombud som får företräda sökanden inför EG-varumärkesmyndigheten och EG mönstermyndigheten i OHIM i Alicante.

Patent

Ett 20-årigt skydd för en idé där innehavaren har monopol på att tillverka, sälja eller licensiera en patenterad idé. Patent kan under vissa omständigheter via tilläggspatent förlängas upp till 5 år. Patent meddelas mot att uppfinningen, idén, görs känd för allmänheten.

Patentbyrå

Ett ombud för kunder som hjälper företag och individer att söka och upprätthålla immaterialrättsligt skydd genom patent, varumärken, mönster och domännamn.

Patent Cooperation Treaty

Är en internationell samarbetskonvention under WIPO som mer än 100 länder är anslutna till.

Patenterbarhetsbedömning

Den granskning som utförs av patentmyndighet för att fastställa om en uppfinning är patenterbar, dvs om den har nyhet, om den har uppfinningshöjd och om den är reproducerbar.

Patenterbarhetskriterier

För att kunna få patent på en idé eller uppfinning ska samtliga följandekriterier vara uppfyllda: Den skall ha nyhet, ha uppfinningshöjd och vara reproducerbar.

Patentkrav

Det man vill skydda i ett patent definieras med hjälp av patentkraven.

Patent- och registreringsverket

Patent och Varumärkesmyndighet i Sverige som tar emot och granskar och beviljar patent och mönster samt registrerar varumärke och firma. PRV är även inlämningsmyndighet för EPO (se ovan) och PCT granskningsmyndighet vilket innebär att myndigheten även granskar och bedömer internationella patentansökningar. PRV, finska och spanska patentverket är tillsammans med EPO internationella patentgranskningsmyndigheter i Europa.

PCT

Patent Cooperation Treaty, är en internationell samarbetskonvention under WIPO som mer än 100 länder är anslutna till.

Piratkopiering

Förfalskning, när någon utan medgivande från rättighetsinnehavaren kopierar produkter och varor eller snyltar på andras rättigheter.

Prioritet

Det datum som skyddet tidigast kan gälla ifrån. Vanligast synonymt med ansökningsdag för första ansökan om patent, varumärke eller mönster.

Profylaktisk publicering

För att inte någon ska kunna patentera en ny idé kan patenterbarheten förstöras genom att nyheten i den röjs. Detta kan strukturerat göras genom en profylaktisk publicering.

PRV

Patent- och registreringsverket. Patent och Varumärkesmyndighet i Sverige som tar emot och granskar och beviljar patent och mönster samt registrerar varumärke och firma. PRV är även inlämningsmyndighet för EPO (se ovan) och PCT granskningsmyndighet vilket innebär att myndigheten även granskar och bedömer internationella patentansökningar. PRV, finska och spanska patentverket är tillsammans med EPO internationella patentgranskningsmyndigheter i Europa.

®

Registrerat varumärkessymbol som innebär att den som innehar något märkt med ® har registrerat sitt varumärke.

Skyddstid

Den tid under vilken ett patent, varumärke, mönster eller verk har ett legalt skydd. Tiden varierar för olika rättigheter förutom för upphovsrätten. För registrerade rättigheter som patent, varumärken, mönster och domännamn måste en avgift erläggas med vissa tidsintervall, årsavgift eller förnyelseavgift, för att skyddet skall upprätthållas.

Teknikens ståndpunkt

All hittills känd teknik vid ett visst datum. Används vid patenterbarhetsbedömningar då man genom att avgöra vad teknikens ståndpunkt är kan avgöra om uppfinningen lever upp till patenterbarhetskraven om ”nyhet” och ”uppfinningshöjd”.

Tjänsteklass

Varumärken registreras i olika varu- respektive tjänsteklasser. T ex registreras klockor i klass 14 och kläder i klass 25.

Trademark eller varumärke. Symbolen TM visar att någon gör anspråk på varumärkesstatus och en ansökan om varumärkesregistrering kan vara gjord utan att berörd myndighet har godkänt ansökan ännu.

Trademark

™, eller varumärke visar att någon gör anspråk på varumärkesstatus och en ansökan om varumärkesregistrering kan vara gjord utan att berörd myndighet har godkänt ansökan ännu.

Uppfinningshöjd

Det bidrag till den tekniska utvecklingen som en uppfinning utgör. Utan att föra tekniken framåt meddelas inte patent.

Upphovsrätt

Rätt som utan att göra någon registrering skyddar konstnärliga, litterrära och musikaliska verk. Upphovsrätten täcker även filmer, fotografier, byggnadsutseenden, datorprogram och konsthantverk.

Utstyrsel

Formen för ett unikt utförande, till exempel Coca-Colaflaskan‚ går att registreras som varumärke.

Varumärkesklass

Varumärken registreras i olika varu- respektive tjänsteklasser. T ex registreras klockor i klass 14 och kläder i klass 25.

Varumärke

Ett varumärke är ett kännetäckensskydd och kan bestå av ett eller flera ord, en figur eller en kombination av ord och figur. Det kan även vara en geometrisk form, en slogan, ett ljud eller en lukt. Att specifikt utgöra kännetecken för något kan utgöra ett varumärke.

WIPO

World Intellectual Property Organization, ett FN-organ med säte i Geneve som bl a handlägger PCT, patent cooperation Treaty. WIPO är ett samarbetsorgan för de flesta av världens patentverk som arbetar för att harmonisera immaterialrättspraxis i hela världen och därmed effektivisera handläggningen av ärenden.

Årsavgifter

Periodisk avgift som måste erläggas med vissa intervaller för att upprätthålla rättigheter som patent, mönster, varumärke eller domännamn ska upprätthålla. Patent årligen, mönster vart femte år, varumärke vart tionde år och domännamn varje år. Det kan finnas undantag från detta.